Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang. Zou Wiebes de salderingsregeling niet vervangen, dan zou de terugverdientijd volgens de minister voor zonnepanelen in 2025 gedaald naar 4 jaar zijn gedaald en zou er daarmee overstimulering optreden.

 

 

Details van regeling deze zomer bekend
Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er 1 loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Uitgangspunten terugleversubsidie
In zijn kamerbrief heeft Wiebes in grote lijnen weergegeven hoe hij de terugleversubsidie wil vormgegeven:

 • De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de 7 jaar ligt.
 • De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie. 
 • De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.
 • De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting. Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de  aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE. 
 • Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
 • Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.
 • Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er 1 loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten. 

Wiebes: 6 gigawattpiek in 2030 via huishoudens
Wiebes schrijft in de kamerbrief te verwachten dat er naar verwachting in 2030 meer dan 6 gigawattpiek aan zonnepanelen bij huishoudens zal worden gerealiseerd. Dat betekent dat volgens de minister te zijner tijd zo’n 1,5 tot 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen.

3 redenen voor keuze van terugleversubsidie
Wiebes meldt dat er 3 overwegingen zijn waarom hij de voorkeur geeft aan een terugleversubsidie boven een investeringssubsidie:

 • De terugleversubsidie geeft de beste stimulans om te zorgen dat de zonnepanelen optimaal (blijven) produceren.
 • In tegenstelling tot een investeringssubsidie kan bij een terugleversubsidie een soepele overgang worden vormgegeven voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. De investeringskosten voor zonnepanelen waren in het verleden aanzienlijk hoger dan nu. Daardoor zijn sommige bestaande productie-installaties nog niet terugverdiend. 
 • Uit gesprekken met partijen en 2 brede stakeholdersbijeenkomsten blijkt dat de terugleversubsidie het grootste draagvlak geniet bij de betrokken partijen waaronder de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis onder andere omdat deze variant zorgt voor een geleidelijke overgang vanuit salderen en de vermeende nadelige effecten van een  investeringssubsidie op de markt zoals stop-en-go-effecten beter kunnen worden voorkomen. 

In de zomer zal minister Wieebs de Tweede Kamer infomeren over de nadere vormgeving van de terugleversubsidie en welke wetswijzigingen nodig zijn om de terugleversubsidie in 2020 in te voeren. 

 

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 juni 2013 is het mogelijk voor particulieren om de betaalde BTW bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen vanaf 20 juni 2013 (update 15-12-2017: nu vanaf 1-1-2012 mogelijk!!!) , dit wordt bevestigd door uitspraak Hoge Raad van 15-12-2017 terug te vragen van de Belastingdienst.

Over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 is het terugvragen van de BTW van de aankoop en installatie van zonnepanelen mogelijk.

U moet wel rekening houden met een 5-jaars-termijn. Dat wil zeggen dat u de BTW van zonnepanelen over 2012 uiterlijk tot eind 2017 kunt terugvragen.

Daarom moet aanmelding voor het terugvragen van de BTW zonnepanelen over 2012 uiterlijk 21 december 2017 bij ons binnen zodat wij u nog voor het eind van het jaar 2017 kunnen aanmelden bij de Belastingdienst.

Ook in 2018 blijft het terugvragen van BTW zonnepanelen mogelijk. Meer weten?

Wij kunnen de BTW terug voor uw verzorgen en werken op basis van no cure no pay. Facturering en betaling in de maand dat u de BTW heeft terugontvangen.

Vragen rondom BTW teruggaaf voor uw zonnepanelen?     Bel 06-14240413

Koen Smit

 

Het eerste kwartaal van 2018 was volgens Essent een goed kwartaal voor zonnepanelen. De opbrengst over de eerste 3 maanden van 2018 lag ruim 20 procent hoger dan het langjarig gemiddelde.

De maand februari telde 159 zonuren en had volgens Essent de hoogste opbrengst in jaren. Januari was daarentegen een donkere maand met slechts 47 zonuren. Daarmee lag de opbrengst van zonnepanelen in deze maand licht lager dan het langjarig gemiddelde. De maand maart 2018 lag in lijn met het gemiddelde.

Dat het eerste kwartaal van 2018 een zonnig kwartaal was, wordt bevestigd door het aantal zonuren in De Bilt. Deze bedroegen in februari bijna het dubbele van het langjarig gemiddelde. ‘Ook de globale instraling, een nog betere indicator voor de uiteindelijke opbrengst van een paneel, lag bijna 50 procent hoger dan het langjarig gemiddelde van deze maand’, aldus Essent.

 

Panasonic verlengt de garantie op HIT zonnepanelen naar 25 jaar productgarantie. Dit was voorheen ,al niet te min,15 jaar (!). Wij zijn het dan ook helemaal eens met de bedrijfsvoering en gedachte van Panasonic;  "With a solar system you are making a long-term and high-value investment, hence the quality of the modules is of great importance.Choose a renowned brand that will give you a reliable guarantee and which you can trust."

Meer informatie over Panasonic Zonnepanelen in Limburg?

Neem dan contact met ons op; Advisol Zonnepanelen uit Sittard-Geleen, sinds 2013 Premium Installer Panasonic. Tel 046-8883234

 

 

Op zaterdag 14 April zal Advisol aanwezig zijn op de energiemarkt in Echt/Susteren. Graag geven wij u meer informatie en advies over onze zonnepanelen. Waar? Gemeentehuis te Echt, markstraat 55. Wanneer? Zaterdag 14 April. Geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Graag tot dan!

Goed nieuws voor zonnepanelen kopers in Limburg; u kunt weer financiele ondersteuning krijgen bij de provincie Limburg!

Als eigenaar-bewoner of huurder van een bestaande koop- of huurwoning kunt u voor het treffen van maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van uw woning de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. U kunt uw investering financieren voor een vast rentetarief van slechts 2%. Graag adviseren wij u over de mogelijkheden en financiele voordelen van deze lening. In overleg verzorgen wij uw volledige aanvraag van A tot Z.

Duurzaam Thuis Zonnepanelen Limburg

 

Uiteraard vorderen wij ook de betaalde BTW over de investering voor u terug! Bel 06-14240413 voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

De Belastingdienst meldt dat zij nog altijd extra drukte ervaart door de verruimde btw-teruggaveregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Ook in de afgelopen maand is een verhoogd aantal aanvragen ontvangen.

Hierdoor duurt de afgifte van btw-nummers volgens de Belastingdienst ook nu nog langer dan men gewend is. . Het lukt de Belastingdienst hierdoor niet binnen de normale termijn van 5 werkdagen te reageren.

Meer technische informatie over het SunPower 360 Wp zonnepaneel treft u hier;

 • SunPower X22 SPR-X22-360.
 • Vermogen 360 Wp.
 • Afmetingen 1558 x 1046 x 46 mm.
 • Aantal cellen 96 maxeon Gen 3 cellen.
 • Gewicht 18,6 kg per paneel.
 • Temperatuurcoefficient - 0.30% / graden celsius.
 • Garantie 25 jaar product en opbrengst garantie.
 • Paneel Efficiency 22,2%

Weten welk voordeel u met SunPower zonnepanelen kunt behalen? Een offerte met de beste prijs in Limburg?

Neem dan direct contact met ons op; Advisol uw SunPower specialist in Limburg en Brabant. 06-14240413

Op basis van 2.500 systemen in Nederland blijkt dat de gemiddelde opbrengst van een pv-systeem in 2017 0,88 kilowattuur per wattpiek was.

In 2017 waren de zomermaanden iets minder zonnig dan gebruikelijk, maar in voorgaande jaren werd dit ruimschoots gecompenseerd in het voor- en najaar. Dat bleek in 2017 anders.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijkse gemonitorde pv-installaties circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per wattpiek. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 13 megawattpiek en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeemcapaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle voor dit onderzoek geselecteerde installaties, hebben een of meerdere string-omvormer(s).

De maanden augustus en september bleven aanzienlijk achter met resp. 12% en 21 procent minder opbrengst dan in 2016. De meimaand was in 2017, net als in 2016, weer de topmaand. Voor de provincie Limburg was het verschil met 2016 slechts min 2 procent.

In de volgende opsomming ziet men de opbrengstfactoren van de afgelopen jaren op een rij. Hieruit kan men concluderen dat de jaaropbrengsten in Nederland relatief stabiel zijn en op een behoorlijk hoog niveau liggen:

 • 2013: 0,90 kilowattuur per wattpiek
 • 2013: 0,89 kilowattuur per wattpiek
 • 2014: 0,91 kilowattuur per wattpiek
 • 2015: 0,93 kilowattuur per wattpiek
 • 2016: 0,92 kilowattuur per wattpiek
 • 2017: 0,88 kilowattuur per wattpiek

Nieuw in ons assortiment en direct beschikbaar SunPower X Serie met maar liefst 360 Wp! Dit is absoluut het hoogst haalbare Wp vermogen wat er te koop is op de markt van zonnepanelen. SunPower haalt dit ultra hoge rendement uit de normale afmetingen van een SunPower zonnepaneel (1559x1046x46). Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor de SunPower E20 (327 Wp), SunPower X21 (335 Wp Full Black, 345 Wp White) en vanaf vandaag dus ook voor het SunPower X 360 Wp.

SunPower geeft 25 jaar productgarantie (incl. certificaat) daar waar andere fabrikanten 10 tot 12 jaar productgarantie geven.

Meer weten over de voordelen van SunPower zonnepanelen, een offerte met de beste prijs ontvangen of reeds door ons geinstalleerde SunPower projecten in het echt bekijken op daken van klanten die u voorgingen? Neem dan contact met ons op; Wij zijn gespecialiseerd in SunPower, Advisol uw SunPower installateur  in Limburg.

 

SCROLL TO TOP